EUROPEES ARRESTATIEBEVEL PDF

//JBZ: Kaderbesluit van de Raad van 13 juni betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten. Europees arrestatiebevel translated from Dutch to English including synonyms, definitions, and related words. Dutch to English translation results for ‘Europees arrestatiebevel’ designed for tablets and mobile devices. Possible languages include English, Dutch, German, .

Author: Nashura Moogular
Country: Croatia
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 5 April 2017
Pages: 274
PDF File Size: 13.68 Mb
ePub File Size: 7.91 Mb
ISBN: 627-3-24586-532-1
Downloads: 33338
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Golmaran

Ten aanzien van andere dan de in lid 2 van dit artikel bedoelde strafbare feiten kan overlevering afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat het Europees aanhoudingsbevel berust op een naar het recht van de uitvoerende lidstaat strafbaar feit, ongeacht de bestanddelen of de kwalificatie ervan.

It improves and simplifies judicial procedures to speed up the return of people from another EU country who have committed a serious crime. Indien de gezochte persoon in de uitvoerende staat een voorrecht of immuniteit terzake van tenuitvoerlegging of rechtsmacht geniet, beginnen de in artikel 17 bedoelde termijnen slechts te lopen indien en vanaf de datum waarop de uitvoerende rechterlijke autoriteit ervan in kennis is gesteld dat dit voorrecht of deze immuniteit is opgeheven.

Voeg deze pagina toe aan Twitter. Onverminderd de toepassing daarvan in de betrekkingen tussen de lidstaten en derde staten, komen de bepalingen van dit kaderbesluit per 1 januari in de plaats van de overeenkomstige bepalingen van de terzake van uitlevering toepasselijke verdragen in de betrekkingen tussen de lidstaten: Wanneer een gezochte persoon wordt aangehouden, stelt de bevoegde uitvoerende rechterlijke autoriteit hem, overeenkomstig haar nationaal recht, in kennis van het bestaan en de inhoud van het Europees aanhoudingsbevel en van de mogelijkheid om met overlevering aan de uitvaardigende rechterlijke autoriteit in te stemmen.

EUR-Lex Access to European Union law

Consequently, a decision which, under the law of the Member State which instituted criminal proceedings, does not definitively bar further prosecution at national level in respect of certain acts does not constitute a procedural obstacle to the possible opening or continuation of criminal proceedings in respect of the same acts in one of the Member States of europese European Union. Iedere lidstaat deelt het secretariaat-generaal van de Raad mee welke rechterlijke autoriteit volgens zijn interne recht bevoegd arrfstatiebevel.

If an EU country has already handed down a final judgment on the person concerned for the same offence. Ik verzoek om aanhouding en overlevering van de hieronder genoemde persoon met het oog op strafvervolging of tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel.

  ARY ZAUQ BOOK PDF

arrestatieebvel

Translate Europees arrestatiebevel from Dutch to English

De uitvoerende rechterlijke autoriteit neemt, overeenkomstig haar nationaal recht, op verzoek van de uitvaardigende rechterlijke autoriteit of op eigen initiatief de voorwerpen in beslag die:. Wanneer de plaats waar de persoon zich bevindt bekend is, kan de uitvaardigende rechterlijke autoriteit het Europees aanhoudingsbevel rechtstreeks toezenden aan de uitvoerende rechterlijke autoriteit.

Mr Leymann euopees Mr Pustovarov were meanwhile both convicted at first instance and sentenced to imprisonment for that offence and, in the case of Mr Pustovarov, also for the two separate offences.

Indien de aangehouden persoon te kennen geeft dat hij instemt met zijn overlevering, wordt die instemming en, in voorkomend geval, de uitdrukkelijke afstand van de bescherming van het in artikel 27, lid 2, omschreven specialiteitsbeginsel gegeven ten overstaan van de uitvoerende rechterlijke autoriteit overeenkomstig het nationaal recht van de uitvoerende lidstaat.

Translate ‘Europees arrestatiebevel’ from Dutch to English

The Tribunale di Catania – in its capacity as the judicial authority which issued the arrest warrant – informed the Oberlandesgericht Higher Regional Court Stuttgart that the judgment arrestatieevel in was not a bar to executing the warrant.

Artikel 12 Voortgezette hechtenis van de persoon Wanneer een persoon wordt aangehouden op grond van een Europees aanhoudingsbevel, beslist de uitvoerende rechterlijke autoriteit of betrokkene in hechtenis blijft overeenkomstig het recht van de uitvoerende lidstaat.

Het Arresgatiebevel aanhoudingsbevel is arrestatiebevep rechterlijke beslissing die door een lidstaat wordt uitgevaardigd met het oog op de aanhouding en de overlevering door een andere lidstaat van een persoon die gezocht wordt met het oog op strafvervolging of uitvoering van een tot vrijheidsbeneming strekkende straf of maatregel.

Artikel 5 Garanties van de uitvaardigende lidstaat in bijzondere gevallen De tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel door de uitvoerende rechterlijke autoriteit kan door het recht van de uitvoerende lidstaat afhankelijk worden gesteld van een van de volgende voorwaarden: De klassieke samenwerking die tot dusverre in de betrekkingen tussen de lidstaten overheerste, moet worden vervangen door een vrij verkeer van beslissingen in strafzaken, zowel in de onderzoeks- als in de berechtingsfase, in de ruimte van vrijheid, areestatiebevel en rechtvaardigheid.

Dit bevel is uitgevaardigd door een bevoegde rechterlijke autoriteit. Alterations to the circumstances of time and place are allowed under certain conditions.

De lidstaten nemen de maatregelen die noodzakelijk suropees om uiterlijk op 31 december aan dit kaderbesluit te voldoen.

Europese aanhoudingsbevelen worden met spoed behandeld en ten uitvoer gelegd. De toepassing ervan kan slechts worden opgeschort in geval van arrestatjebevel ernstige en voortdurende schending door een lidstaat van de in artikel 6, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde beginselen, welke schending door de Raad is geconstateerd overeenkomstig artikel 7, lid 1, en volgens de procedure van artikel 7, lid 2, van dat Verdrag.

  JAKANDOR ISLAND OF WAR PDF

De suropees delen de naam van die autoriteit mee aan het secretariaat-generaal van de Raad. Daartoe verstrekt de uitvoerende rechterlijke autoriteit of de krachtens artikel 7 aangewezen centrale autoriteit de gegevens over de duur van de vrijheidsbeneming van de gezochte persoon op grond van de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel aan europes uitvaardigende autoriteit op het tijdstip van de overlevering. Daarenboven arfestatiebevel een lidstaat waarvan de Europese aanhoudingsbevelen bij herhaling door een andere lidstaat te laat ten uitvoer zijn gelegd, de Raad daarvan in kennis met het oog op een beoordeling van de uitvoering door de lidstaten van dit kaderbesluit.

Dit kaderbesluit treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. In geval van een tijdelijke overbrenging moet de persoon in het kader van de overleveringsprocedure naar de uitvoerende staat kunnen terugkeren om aanwezig te kunnen zijn bij de zittingen inzake zijn overlevering.

De noordse landen hebben identiek geformuleerde uitleveringswetten vastgesteld. This document is an excerpt from the EUR-Lex website.

Onverminderd de toepassing daarvan in de betrekkingen tussen arrestariebevel lidstaten en derde staten, komen de bepalingen van dit kaderbesluit per 1 januari in de plaats van de overeenkomstige bepalingen van de terzake van uitlevering toepasselijke verdragen in de betrekkingen tussen de lidstaten:.

Die gegevens zijn eurpoees voor alle autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat. Its implementation may be suspended only in the event of a serious and persistent breach by one of the Member States of the principles set out in the Charter of Fundamental Rights. To determine whether or not another offence is concerned, it must be ascertained whether the ingredients of the offences as defined in the European arrest warrant are still present in the later procedural document and whether there is a sufficient correspondence between the information stated in the two documents.

De Raad evalueert in de tweede helft van met name de praktische toepassing van de bepalingen van dit kaderbesluit door de lidstaten alsmede de werking van het SIS.